• Bằng việc ủy quyền cho Enext khách hàng đồng ý chấp nhận với chính sách bảo mật được nêu tại Chính sách bảo mật
  • Khách hàng sử dụng dịch vụ của Enext phải là người trên 18 tuổi, nếu Enext phát hiện các hành vi gian trá chúng tôi có quyên hủy tài khoản mà không cần thông báo cho khách hàng dưới bất kì hình thức nào
  • Việc sử dụng phần mềm của Enext khách hàng tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan nếu sử dụng sai mục đích .